Frivilligt kör prov för 3 åriga sto och valacker

 

Treåriga ston och valacker av nordsvensk brukshästras kan tilldelas en körpremie efter att ha avlagt godkänt frivilligt körprov inför av FNH:s styrelse särskilt utsedda domare.
(samma domare som vid körbarhetsintyg) Ägaren skall vara medlem i FNH.

För att få avlägga prov skall hästen vara införd i Grundstambok avd 1 och anmäld till den lokala fälthuvudmannen i länet för exteriörbedömning vid sommarpremiering.
Ange på anmälningsblanketten att hästen skall avlägga frivilligt körprov för tre-åringar.

Domaren ska upprätta protokoll vid avlagt prov på därför avsedd blankett vilken kan rekvireras från FNH. Kopia lämnas till hästägaren, arrangören spar en kopia och originalet skickas till FNH:s registratur senast 1 oktober aktuellt år.
FNH tillsänder hästägaren premien, efter att originalprotokollet inkommit till FNH:s registratur.


Provet skall avläggas vid sommarpremiering till vilken hästen skall vara anmäld för exteriörbedömning samt frivilligt körprov för treåringar.

Syftet är att premiera och uppmuntra till körda hästar.

Körprovet skall avläggas i enbetsanspänning. Hästen skall vara selad med väl tillpassad loksele och betslad med träns- eller stångbett av vedertagen typ. Hjälptyglar är ej tillåtet.
En medhjälpare skall användas vid anspänning och frånspänning.

Lunningsbåge eller släpa med lättare lass, kärra eller vagn får användas.
Skakel skall användas, enbart linor är ej tillåtet.
Körprovet skall visa att hästen accepterar skakeltryck samt ett lättare dragmotstånd.
Banan skall läggas så att hästen körs i skritt i både höger och vänster varv samt göra halt efter domarens anvisningar.
Körsträckan skall vara minst 300 meter.

Körprovsdomaren äger rätt att avbryta anspänning och körning om denne ur säkerhetssynpunkt anser detta erforderligt.

080922

 

Bedömningsmoment:

1. Aspänning och frånspänning (en medhjälpare skall anlitas)
2. Igångsättning, dragteknik och dragvilja
3. Halter
4. Temperament, samarbetsvilja och lydnad
5. Helhetsintryck inkl. selens anpassning och kuskens inverkan

 

 

Regler för FNH:s körbarhetsintyg

 


Fyraåriga ston, hingstar och valacker av nordsvensk bruksras tilldelas körbarhetsintyg efter godkänt körprov inför av FNH:s styrelse särskilt utsedd domare. Domaren ska följa FNH:s "Tillämpningsföreskrifter för domare vid körprov för körbarhetsintyg".

För att få avlägga prov för körbarhetsintyg ska hästen vara registrerad i FNH:s register GrStbI och anmäld till den lokala fälthuvudmannen i länet för exteriörbedömning och körprov. Vid utställning eller dylikt sker anmälan till arrangörsförening.
Anmälningsavgift, vars storlek fastställs av arrangören, ska erläggas. Ange på anmälningsblanketten att hästen ska köras för körbarhetsintyg.
Om hästens ägare, eller nära anhörig skriven på samma adress, är medlem i FNH utbetalas en körpremie. Information skickas till berörda hästägare efter att körprovet är utfört.

Domaren ska upprätta protokoll vid avlagt prov på därför avsedd blankett. Protokollsblankett rekvireras från FNH. Kopian lämnas till hästägaren vid provets genomförande. Arrangören spar en arkivkopia och originalet skickas till FNH:s registratur. Godkänt körbarhetsintyg ingår i avelsvärderingen för såväl individ som föräldrar.

Provet ska utföras på lämplig plats där premieringsförrättare tjänstgör, t ex premieringar, avelsvärderingar, utställningar, mm. Banan ska vara 300-400 m lång. En lämplig arbetsvagn ska användas, lastad med ett lass vägande ca 300 kg. Dock ska lasset anpassas efter underlag och terräng. FNH:s distrikt ansvarar för att vagn finns på platsen. Maratonvagn, gigg och liknande får ej användas. Hästägaren/kusken bör gå körprovsbanan före start. Denne kan då framföra eventuella anmärkningar på banan. Kusken kan även neka att köra den aktuella banan och istället söka sig till annat körprovstillfälle. Har kusken satt för hästen anses att kusken godkänt banan.

Följande moment ska bedömas:
1. Anspänning, frånspänning
2. Igångsättning, dragteknik
3. Halter
4. Ryggning (baksele rekommenderas)
5. Temperament, samarbetsvilja och lydnad

Ur säkerhetssynpunkt skall en medhjälpare anlitas vid anspänning och frånspänning.
Försök till anspänning får pågå högst fem minuter. Hästen ska vara selad med väl tillpassad loksele och betslad med träns- eller stångbett av vedertagen typ. Hjälptyglar eller dylikt är ej tillåtet. Maximalt kan 10 p utdelas på varje moment, vilket ger en total maxpoäng på 50 p. För godkänt prov krävs lägst 35 p. Delpoäng under 7 godkännes endast för ryggningsmomentet, där lägst 5 p är godkänt.

Bruksprovsdomaren äger rätt att avbryta anspänning och körning om denne ur säkerhetssynpunkt anser detta erforderligt.
FNH utfärdar och tillsänder hästägaren körbarhetsintyg efter att originalprotokoll inkommit till FNH:s registratur.

200-09-22